Κράτημα, τὸ λεγόμενο ἀηδονάτον

Κράτημα το λεγόμενο αηδονάτον
Κράτημα το λεγόμενο ” αηδονάτον ” ΄Ηχος πλ. Α΄
Ιωάννη Κουκουζέλη του Μαϊστορος.
Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία.
Διευθύνει ο Λυκούργος Αγγελόπουλος.