Κοινωνία χωρίς ἀποκλεισμούς

I did this short film as my college project at SAE Technology College. An Inclusive Society conveys the message that Ignorance of the Ability brings Disability.