Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν!

Ευλογητός ο Θεός ημών!
Ο Αλέκος ξεκίνησε μαθήματα βυζαντινής μουσικής.