Εἶπε αὐτὰ τὰ λόγια στὸν φύλακα ἄγγελο του ἀλλὰ δὲν περίμενε τέτοια ἀντίδραση!

Είπε αυτά τα λόγια στον φύλακα άγγελο του αλλά δεν περίμενε τέτοια αντίδραση!