Δοξάσωμεν Τριάδα ἀχώριστον

Δοξάσωμεν Τριάδα ἀχώριστον.
Καλοφωνικός Εἱρμός
“Δοξάσωμεν Τριάδα ἀχώριστον, ὑμνήσωμεν τῇ μὶᾳ Θεότητᾳ. Σὺν τῷ Πατρί, τόν Λόγον καὶ τό Πνεῦμα τὸ Πανάγιον.”

Calophonic Irmos
“Let us glorify the inseparable Trinity, let us exalt with hymns the one Godhead; the Father together with the Logos and the All-Holy Spirit”