Αἰνεῖτε τὸν Θεόν, 150ος ψαλμός

Αινείτε τον Θεόν εν τοις αγίοις αυτού·
αινείτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού.
Αινείτε αυτόν επί ταις δυναστείαις αυτού·
αινείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλωσύνης αυτού.
Αινείτε αυτόν εν ήχω σάλπιγγος· αινείτε αυτόν εν ψαλτηρίω και κιθάρα.
Αινείτε αυτόν εν τυμπάνω και χορώ· αινείτε αυτον εν χορδαίς και οργάνω.
Αινείτε αυτόν εν κυμβάλοις ευήχοις· αινείτε αυτόν εν κυμβάλοις αλαλαγμού.
Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον.

Δόξα…. Και νυν…. Αλληλούια.

Hvalite Boga u svetinji njegovoj,
hvalite ga na tvrđi slave njegove.
Hvalite ga prema sili njegovoj,
hvalite ga prema visokome veličanstvu njegovu.
Hvalite ga uz glas trubni,
hvalite ga uz psaltir i gusle.
Hvalite ga s bubnjem i veseljem,
hvalite ga uz žice i organ.
Hvalite ga uz jasne kimvale,
hvalite ga uz kimvale gromovne.
Sve što diše neka hvali Gospoda! Aliluja!

150. Psalm

video directed by Ivica Vidanović
music Ljiljana Popović