Ὁ πληγωμένος ἀετὸς Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

Ο πληγωμένος αετός Γρηγόριος ο Θεολόγος
Στυλιανού Παπαδόπουλου.