Ἄξιον ἐστιν – Ψάλλουν οἱ πατέρες τῆς Μονῆς Μαχαιρὰ

Άξιόν εστιν – Ψάλλουν οι πατέρες της Μονής Μαχαιρά
Άξιόν εστιν “Μαχαιριώτικον” ήχος πλ. β΄ – Ψάλλουν οι πατέρες της Μονής Μαχαιρά