Ἄλλη λαλιὰ ἡ γλῶσσα τοῦ Ἁγ. Πνεύματος – Γέρ. Ἐφραὶμ Δικαῖος Σκήτης Ἁγ. Ἀνδρέου †

Άλλη λαλιά η γλώσσα του Αγ. Πνεύματος – Γέροντας Εφραίμ Δικαίος Σκήτης Αγ. Ανδρέου †