Χερουβικός Ύμνος Ρωμέϊκο Σύνολο

Χερουβικός Ύμνος Ρωμέϊκο Σύνολο
Ψάλλει ἡ χορωδία Ρωμέϊκο Σύνολο, με διευθυντή (δομέστικο) τον Πρωτοψάλτη (χανεντέ) Γιώργο Μπιλάλη.
Orthodox Divine Liturgy-Cheroubic Hymn Mode 1
Chanted by “Romeiko Ensemble”
Θεία Λειτουργία -Χερουβικό ήχος α’

Οἱ τὰ Χερουβεὶμ μυστικῶς εἰκονίζοντες, καὶ τῇ ζωοποιῷ Τριάδι τὸν Τρισάγιον ὕμνον προσάδοντες, πᾶσαν νῦν βιοτικὴν ἀποθώμεθα μέριμναν, ὡς τὸν Βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι, ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν. Ἀλληλούϊα

Ο Γιώργος Μπιλάλης ίδρυσε το σύνολο Ρωμαίικο με σκοπό την ερμηνεία του μεσαιωνικού βυζαντινού και οθωμανικού ήχου. Μελετάει συστηματικά ως υποψήφιος διδάκτωρ την ερμηνεία του παλαιοβυζαντινού μέλους με τον ερευνητή μουσικολόγο Ιωάννη Αρβανίτη. Το 2006, ο Γιώργος Μπιλάλης και ο δάσκαλός του Ιωάννης Αρβανίτης ιδρύουν την μουσική εταιρεία Κούφισμα (www.kouphisma.net) με σκοπό την παρουσίαση του κώδικα μεταγραφής των Βυζαντινών μελωδιών στην αυθεντική τους ερμηνεία και την έντυπη και ακουστική έκδοση των βυζαντινών μελών πού παραμένουν μουσειακά μόνο σε χειρόγραφες συλλογές.