Τὸ γεγονός τῆς ἐνσαρκώσεως τοῦ Κυρίου

 Το γεγονός της Ενσαρκώσεως του Κυρίου.
Ομιλεί ο π. Ιωακείμ Καρεώτης.