Στιχηρὰ Προσόμοια τῶν Αἴνων – Ἀναλήψεως

Στιχηρά Προσόμοια των Αίνων – Αναλήψεως
Η Βυζαντινή Χορωδία Αγρινίου – «Αγγελικώς οι εν κόσμω…», «Οι αρχηγοί τών Αγγέλων…», Στιχηρά Προσόμοια των Αίνων της Eορτης της Αναληψεως,

Ήχος α’
Αγγελικώς οι εν κόσμω, πανηγυρίσωμεν, τώ επί θρόνου δόξης, Θεώ εποχουμένω, κραυγάζοντες τόν ύμνον, Άγιος εί, ο Πατήρ ο ουράνιος, ο συναίδιος Λόγος, Άγιος ει, καί τό Πνεύμα τό πανάγιον.

Οι αρχηγοί τών Αγγέλων, κατανοούντες Σωτήρ, τό τής ανόδου ξένον, διηπόρουν αλλήλοις, Τίς η θέα αύτη; άνθρωπος μέν, τή μορφή ο ορώμενος, ως δέ Θεός, υπεράνω τών ουρανών, μετά σώματος ανέρχεται.