Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος – Γέροντας Ἰωσὴφ Βατοπαιδινὸς

Κυριακή της Σαμαρείτιδος – Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός