Κυριακὴ Σταυροπροσκυνήσεως – Μητρ. Σισανίου καὶ Σιατίστης Παῦλος †

Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως – Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος
www.youtube.com/watch?v=oMZk8DZW41Y