Θεία Λειτουργία, Ἀλληλούια, ἦχος α΄

 Ψάλλει ἡ χορωδία Ρωμέϊκο Σύνολο με διευθυντή (δομέστικο) τον Πρωτοψάλτη (χανεντέ) Γιώργο Μπιλάλη.
Orthodox Divine Liturgy-Allelouia Hymn Mode 1
Chanted by “Romeiko Ensemble” 
Θεία Λειτουργία – Αλληλούια ηχος α’ 
Sfânta Liturghie- Aliluia
 
Γιώργος Μπιλάλης

The Divine Liturgy of St. John Chrysostom—Mode I represents the complete service in Greek performed by a deacon, a priest and right and left cantors; including all seven chanting elements using compositions from masters of the late Byzantine, Post-Byzantine and the modern Greek.