Εἰσελεύσομαι εἰς τὸν οἶκον σου

Εισελεύσομαι εις τον Οίκο Σου
Ψάλλει ὁ Ἰωάννης Ἀρβανίτης
Εἰσελεύσομαι εἰς τὸν οἶκον σου, προσκυνήσω πρὸς ναὸν ἅγιόν σου ἐν φόβῳ σου Κύριε.