Εἰς τὴν Ἀποτομήν τῆς κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου

Λόγους εις την Αποτομήν του Τιμίου Προδρόμου.
Επί τη εορτή της αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του ενδόξου Προφήτου , Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.