Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος σου

Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Βασιλείου
Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος σου, ὡς δεξαμένην τὸν λόγον σου, δι’ οὗ θεοπρεπῶς ἐδογμάτισας, τὴν φύσιν τῶν ὄντων ἐτράνωσας, τὰ τῶν ἀνθρώπων ἤθη κατεκόσμησας Βασίλειον ἱεράτευμα. Πάτερ ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Άγιος Βασίλειος,Μέγας Βασίλειος

Apolytikion of St Basil
In all the earth that received thy sayings, thy melody did resound, 0 righteous father, through which thou didst go about and proclaim, as worthy of God, the nature of creatures, cultivating the character of mankind, 0 thou of kingly Priesthood, Basil. Wherefore blessed Father, plead thou with Christ God to save our souls.