Γέροντας Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, ἕνας ὑμνωδὸς ἀπὸ τὸν Ἄθωνα

Άγιος Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, ένας υμνωδός από τον Άθωνα