Αἱ γενεαὶ πᾶσαι μακαρίζομέν σε τὴν μόνην Θεοτόκον

Αι γενεαί πάσαι μακαρίζομέν σε την μόνην Θεοτόκον
Ψάλλουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Μαχαιρά.

Ο ειρμός της Θ΄ Ωδής της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Ψάλλεται στην Θεία Λειτουργία, αντί του “Άξιόν εστιν”.
Ψάλθηκε κατά την θεία λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου 2022, στην Ιερά Μονή Μαχαιρά.