Ὅσο πιὸ διεφθαρμένο εἶναι ἕνα κράτος, τόσο περισσότερους νόμους ἐκδίδει. ( Τάκιτος )