Ἡ ἱστορία ἔχει τὴν ἀλήθειά της· ἡ παράδοση τὴν δική της. ( Βικτώρ Οὐγκώ)