Ἡ παιδεία χωρισμένη ἀπό τὴν ἁγιότητα, γίνεται μιὰ τραγική ματαιοπονία. (Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς)