Ἡ μεγαλύτερη ἀξία τῶν χρημάτων εἶναι ὅτι ζοῦμε σὲ ἕναν κόσμο ποὺ τὰ ὑπερεκτιμᾶ. (Χ. Μένκεν)