Ἄν δὲν ὑπῆρχαν ἀντίπαλοι, δὲν θὰ ὑπῆρχαν ἀγῶνες. Κι ἄν δὲν ὑπῆρχαν ἀγῶνες, δὲν θὰ ὑπῆρχαν στεφάνια (Ἅγιος Θεοφύλακτος)