Ἂν ὑπάρχουν ἅγιοι ἄνθρωποι, τότε ὑπάρχει καὶ ὁ Θεός