Ἀγαλλιώμενοι Σταυρὸν οἱ Μάρτυρες τὸν σὸν ἀράμενοι καὶ τὸ σεπτὸν πάθος ἀκλινῶς μιμούμενοι τυραννικὴν οὐκ ἔπτηξαν ἀπειλὴν οἱ γενναῖοι…