Φροντίζετε την ψυχήν σας μόνον· αυτήν μεριμνάτε να σώσετε, οπού είναι τιμία, αθάνατος.

(Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής)