Τὸ ἔργο τῶν πνευματικῶν πατέρων εἶναι δύσκολο, γιατί πρέπει νὰ ἐντοπίζουν διαρκῶς τὰ λάθη τῶν πνευματικῶν τους παιδιῶν. Αὐτὸ ἐγείρει ἀντίδραση καὶ δημιουργεῖ µῖσος (Γέροντας Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ)