Τὸ νὰ σκέπτεται κανεὶς ἐλεύθερα εἶναι ὡραῖο. Τὸ νὰ σκέπτεται κανεὶς ὀρθὰ εἶναι ὡραιότερο……………. (Μετώπη Πανεπιστημίου Οὐψάλας)