Τὰ πόδια ὁδηγοῦν ἐκεῖ ποὺ ὁδηγεῖ ἡ καρδιά. ( Ἰσπανικὴ παροιμία )