Τὰ μάτια δὲν βλέπουν καλά τὸν Θεό, παρά μόνο μέσα ἀπό δάκρυα………(Β. Οὐγκώ)