Στὸ ἀνοιχτὸ πέλαγος οἱ κολυμβητὲς εἶναι σπάνιοι. ( Βιργίλιος )