Πρὶν τὴν Τελικὴ Κρίση ὑπάρχουν πολλὲς ἄλλες ἐπί μέρους κρίσεις.