Πραότης, ἀνεξιθρησκεία, εὐεργεσία, εὐγένεια τρόπων, εἶναι ὁ ἀληθής τύπος Χριστιανοῦ (Ἅγιος Νεκτάριος)