Περισσεύοντες ἐν εὐχαριστίᾳ.(Κολ. 2.7) …………..(Ξεχειλίζοντας ἀπό εὐχαριστίες)