Οἱ ἀλήθειες ἀρχίζουν σὰν αἱρέσεις καὶ τελειώνουν σὰν προκαταλήψεις.(Aldοus Huxley)