Οἱ μεγάλοι ἄνθρωποι ἔχουν θέληση· οἱ μικροὶ πόθους.