Οἱ γυναῖκες παίζουν μὲ τὴν ὀμορφιά τους, ὅπως τὰ παιδιά μὲ τὰ μαχαίρια. Τελικά πληγώνονται. (Β. Οὐγκώ)