Μιλᾶτε χωρὶς ἐπιχειρήματα· εἶστε πειστικώτεροι. ( Νίτσε )