Κλαῦσον τοὺς ἀμετανοήτους, κλαῦσον τοὺς μηδέποτε μετανοήσαντες (Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)