Καλύτερα νὰ ἀγωνίζεσαι ματαίως, παρὰ νὰ ζεῖς ματαίως…………. (Γέροντας Γαβριὴλ Ἁγιορείτης)