Η ταπείνωση και η κακοπάθεια, ελευθερώνουν τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία· περικόπτει η μεν πρώτη τα πάθη της ψυχής, η δε δεύτερη τα πάθη του σώματος. (Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής)