Η ζωή του ανθρώπου, είναι θλίψις, διότι είναι στην εξορία. Μη ζητάς τελείαν ανάπαυσιν. Ο Χριστός μας σήκωσε τον σταυρόν, και ημείς θα σηκώσωμεν. Όλας τας θλίψεις εάν τας υπομένωμεν ευρίσκωμεν Χάριν παρά Κυρίου. Δι\’ αυτό μας αφήνει ο Κύριος να πειραζώμεθα, δια να δοκιμάζει τον ζήλον και την αγάπην προς αυτόν όπου έχομεν. Δι\’ αυτό χρεία υπομονής. Χωρίς υπομονήν δεν γίνεται ο άνθρωπος πρακτικός, δεν μανθάνει τα πνευματικά, δεν φθάνει εις μέτρα αρετής και τελειώσεως.

(Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής)