Δε χρειάζεται νὰ ἔχεις πίστη γιὰ νὰ προσεύχεσαι. Πρέπει νὰ προσεύχεσαι γιὰ ν΄ἀποκτήσεις πίστη (Φ. Μοριάκ)