Γιὰ ἀσφάλεια κυκλωθήκαμε μὲ τείχη, καὶ γίνανε τὰ τείχη φυλακή μας.(Κώστας Οὐράνης)