Γιὰ νὰ αὐξηθεῖ ἡ ἀγάπη, πρέπει νὰ τὴν δώσεις. (Γέρων Παΐσιος)