20221024


Ποτὲ ὁ ἄνθρωπος δὲν ξεκινᾶ τὴν ζωή του ἀπὸ μηδενικὴ βάση.
Πατήστε οπουδήποτε πάνω στα σημεία για να μεγενθύνετε

Τὶ προσῆλθες, Ἀδελφέ, προσπίπτων τῷ ἁγίῳ Θυσιαστηρίῳ, καὶ τῇ ἁγία Συνοδείᾳ ταύτῃ;
Πατήστε οπουδήποτε πάνω στα σημεία για να μεγενθύνετε