Χωρίς κατηγορία

Ωσ. 8,2


Ωσ. 8,2

ἐμὲ κεκράξονται· ὁ Θεός, ἐγνώκαμέν σε.

Ωσ. 8,2

Υπό το βάρος δε των θλίψεων, θα φωνάξουν τότε προς εμέ· “συ είσαι ο Θεός μας· σε αναγνωρίζομεν πλέον ως Κυριον μας”.