Χωρίς κατηγορία

Ωσ. 8,12


Ωσ. 8,12

καταγράψω αὐτῷ πλῆθος καὶ τὰ νόμιμα αὐτοῦ, εἰς ἀλλότρια ἐλογίσθησαν θυσιαστήρια τὰ ἠγαπημένα.

Ωσ. 8,12

Οπως στο παρελθόν, ετσι και τώρα γραπτώς παραδίδω εις αυτούς πολλάς εντολάς του Νομου μου, βάσει των οποίων ήσαν και είναι εις θέσιν να κρίνουν, ως ξένα και επιβλαβή δι’ αυτούς τα αγαπημένα των ειδωλολατρικά θυσιαστήρια.